اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   قیس آل قیس
قیس آل قیس
آثار موجود در کتابخانه
الایرانیون و الادب العرب ۱. الایرانیون و الادب العرب
ترجمه:
الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة ۲. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة
نویسنده: محمدبن سعید بوصیری
مترجم: محمدرضا عادل
• قصیده ی برده ی بوصیری، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: محسن هاشمی، با مقدمه: مجتبی حسینی
تصحیح و تحقیق:
قضاء أمیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) ۳. قضاء أمیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) (تعلیق و تصحیح)
بحر الأنساب الکبیر فی أنساب العلویین ۴. بحر الأنساب الکبیر فی أنساب العلویین (تصحیح و تعلیق)
سرشناسه: منصور بن موسی کاظم(ع) اشهب
نویسنده: منصور اشهب