اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی میر انصاری
علی میر انصاری
آثار موجود در کتابخانه
بهار، پنجاه سال بعد ۱. بهار، پنجاه سال بعد
مجموعه‌ بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد ملک‌الشعرای‌ بهار، سوربن‌ - پاریس‌
سرشناسه: همایش‌ بین‌المللی‌ ملک‌الشعرای‌ بهار (۱۳۸۰: سوربن‌، پاریس‌)
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۲. پژوهشی در شاهنامه
در باب‌ ری‌، پهنه‌ تهران‌، البرز، مازندران‌ طبرستان‌، مازندران‌ مغرب‌ و مازندران‌ مشرق‌ در شاهنامه‌
سرشناسه: حسین کریمیان
نویسنده: حسین کریمیان
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
کتابشناسی نیمایوشیج ۳. کتابشناسی نیمایوشیج
کمیسیون ملی یونسکو در ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
ارج نامه ملک الشعراء بهار ۴. ارج نامه ملک الشعراء بهار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.