اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی حائری یزدی
مهدی حائری یزدی
مهدی حائری یزدی
آثار موجود در کتابخانه
الحجة فی الفقه ۱. الحجة فی الفقه
تقریرات وتحصیلات من الدراسات العالیة لأعظم فقهاء عصره آیة الله العظمی السید حسین الطباطبائی البروجردی
تقریر درس: آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی
مؤسسة الرسالة، چاپ اول، قم، ذی القعده ۱۴۱۹ق.، 7 جلد
هرم هستی ۲. هرم هستی
تحلیلی‌ از مبادی‌ هستی‌شناسی‌ تطبیقی‌
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
کاوشهای عقل نظری ۳. کاوشهای عقل نظری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
متافیزیک (مجموعه مقالات فلسفی ـ منطقی) ۴. متافیزیک (مجموعه مقالات فلسفی ـ منطقی)
به کوشش: عبدالله نصری
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ش.
ترجمه:
آگاهی و گواهی ۵. آگاهی و گواهی
ترجمه و شرح انتقادی تصور و تصدیق
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.