اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسین اکبری ساوی
محمدحسین اکبری ساوی
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
رسائل دهدار ۱. رسائل دهدار (کوشش در نشر)
نویسنده: محمد فانی دهدار شیرازی
نشر نقطه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی ۲. تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی (کوشش در نشر)
نویسنده: عباس شریف دارابی شیرازی
الزهراء، تهران، -۸۱۶ ۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی
رسالة الطیر ابن سینا ۳. رسالة الطیر ابن سینا (کوشش در نشر)
نویسنده: عمر بن سهلان ساوی (ساوجی)
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.