اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن بیدارفر
محسن بیدارفر
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
عرفان و عارف نمایان ۱. عرفان و عارف نمایان
ترجمه کتاب کسر اصنام الجاهلیة
الزهراء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
تصحیح و تحقیق:
۲. علم الیقین فی اصول الدین (تحقیق و تعلیق)
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
بیدار، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد
۳. شرح منازل السائرین (تعلیق)
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
• منازل السائرین، بیدار، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.