اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیت الله محمد علی شاه آبادی
آیت الله محمد علی شاه آبادی
آثار موجود در کتابخانه
رشحات البحار ۱. رشحات البحار
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۲ش.
رشحات المعارف ۲. رشحات المعارف
گردآورنده: حیدر تهرانی
پیام آزادی، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
شذرات المعارف ۳. شذرات المعارف
به‌ضمیمه‌۱. رساله‌ شرکت‌ مخمس‌ ۲. سه‌ یادداشت‌ منتشر نشده‌ از معظم‌ له‌ ۳. نسخه‌شناسی‌ کتاب‌ شذرات‌ المعارف
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ش.
سه رساله اصولی و فقهی عارف حکیم آیت الله العظمی میرزا محمدعلی شاه آبادی (قدس‌سره) ۴. سه رساله اصولی و فقهی عارف حکیم آیت الله العظمی میرزا محمدعلی شاه آبادی (قدس‌سره)
آثاری درباره آیت الله محمد علی شاه آبادی :
۱. آسمانی
شرح زندگانی عارف مکتوم حضرت آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی(ره)
گردآورنده: موسسه فرهنگی مطالعاتی‌ شمس‌ الشموس‌
مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
عارف کامل ۲. عارف کامل
مشتمل‌ بر دهها آموزه‌ی‌ عرفانی‌، نکته‌ و خاطره‌ درباره‌ی‌ فقیه‌ مبارز و عارف‌ کامل‌ میرزا محمدعلی‌ شاه آبادی
گردآورنده: معاونت پژوهشی بنیاد فرهنگی‌ شهید شاه‌ آبادی‌
ستاد بزرگداشت مقام عرفان و شهادت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.