اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد خواجوی
محمد خواجوی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تفسیر آیه مبارکه نور ۱. تفسیر آیه مبارکه نور (ترجمه و تصحیح)
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
تفسیر سوره جمعه ۲. تفسیر سوره جمعه (ترجمه و تصحیح)
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
تفسیر سوره های طارق و اعلی و زلزال ۳. تفسیر سوره های طارق و اعلی و زلزال (ترجمه و تعلیق)
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
تفسیر سوره واقعه ۴. تفسیر سوره واقعه (ترجمه و تصحیح)
مولی، تهران، ۱۳۸۹ش.
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
ترجمه رسالة الحشر ۵. ترجمه رسالة الحشر
• رسالة الحشر، مولی، تهران، ۲ش.
ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محی الدین اعرابی (560 ـ 638) ۶. ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محی الدین اعرابی (560 ـ 638) (ترجمه و تصحیح و مقدمه)
مولی، تهران، ۱۳۷۰ش.
ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌] ۷. ترجمه شرح اصول کافی [محمدبن‌ یعقوب‌ کلینی‌] (ترجمه و تصحیح و تعلیق)
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
شرح اصول الکافی ۸. شرح اصول الکافی (تصحیح)
نویسنده: ملاصدرا
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد، با تعلیق: حکیم ملا علی نوری
اسرار الآیات ۹. اسرار الآیات (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: ملاصدرا
النفحات الالهیة ۱۰. النفحات الالهیة (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: محمد صدرالدین قونوی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
مفاتیح الغیب ۱۱. مفاتیح الغیب (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: ملاصدرا
انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با تعلیق: حکیم ملا علی نوری
تفسیر القرآن الکریم ۱۲. تفسیر القرآن الکریم (تصحیح)
نویسنده: ملاصدرا
بیدار، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، 7 جلد
مشارب الاذواق شرح‌ قصیده‌ خمریه‌ ابن فارض‌ مصری‌ در بیان‌ شراب‌ محبت‌ از عارف‌ کبیر قرن‌ هشتم‌ هجری‌ ۱۳. مشارب الاذواق شرح‌ قصیده‌ خمریه‌ ابن فارض‌ مصری‌ در بیان‌ شراب‌ محبت‌ از عارف‌ کبیر قرن‌ هشتم‌ هجری‌ (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: میر سید علی همدانی
مولی، تهران، ۱۳۶۲ش.
لمعات ۱۴. لمعات (تصحیح و مقدمه)
بانضمام سه شرح از شروح قرن هشتم هجری
نویسنده: ابراهیم عراقی همدانی
مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۴۱۳ق.