اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هرمز ریاحی
هرمز ریاحی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. جوناتان ، مرغ دریایی
مترجم: فرشته مولوی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۹ش.، عکاس: راسل مانسن
دائو د جینگ ۲. دائو د جینگ
مترجم: بهزاد برکت
فکر روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.