اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریده رازی
فریده رازی
آثار موجود در کتابخانه
فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر ۱. فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر
• فرهنگ واژه های سره برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر، نشر مرکز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.
کتابشناسی خرد و اندیشه ایران باستان در فرهنگ غرب ۲. کتابشناسی خرد و اندیشه ایران باستان در فرهنگ غرب
گزیده‌ آثار تحقیقی‌ درباره‌ تاثیر افکار و آرای‌ دینی‌ ایرانیان‌ در غرب‌
الهدی، تهران، ۱۳۷۹ش.