اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   روزبهان بقلی شیرازی
روزبهان بقلی شیرازی
آثار موجود در کتابخانه
عبهر العاشقین ۱. عبهر العاشقین
آثار ترجمه شده:
شرح شطحیات ۲. شرح شطحیات
مترجم: محمد علی امیر معزی
طهوری، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: هانری کربن، مصحح: هانری کربن