اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ایران کلباسی
ایران کلباسی
آثار موجود در کتابخانه
۱. فارسی اصفهانی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران ۲. فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.