اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امیر تقدمی معصومی
امیر تقدمی معصومی
آثار موجود در کتابخانه
طرق حدیث الغدیر ۱. طرق حدیث الغدیر (تألیف و تحقیق)
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق. برابر ۱۳۷۹ش.، محقق: طرق حدیث الغدیر
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق. برابر ۱۳۸۴ش.
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق.
تصحیح و تحقیق:
حدیث الولایة و من روی غدیر خم من الصحابة و تلیه ثلاث رسائل مفردة لجمع طرق حدیث الغدیر ۲. حدیث الولایة (تحقیق)
ومن روی غدیر خم من الصحابة
نویسنده: احمد بن محمد همدانی کوفی
• حدیث الولایة و من روی غدیر خم من الصحابة و تلیه ثلاث رسائل مفردة لجمع طرق حدیث الغدیر، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.