اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   صادق خورشا
صادق خورشا
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
معجم الانترنت الموسع ۱. معجم الانترنت الموسع
انستیتو ایز ایران، تهران، 2002م.
تصحیح و تحقیق:
تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض ۲. تائیه عبدالرحمن جامی (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
شاعر: عبدالرحمن جامی
• تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.