اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالقادر بیدل دهلوی
عبدالقادر بیدل دهلوی
آثار موجود در کتابخانه
کلیات بیدل ۱. کلیات بیدل
سرشناسه: عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد، مصحح: اکبر بهداروند و پرویز عباسی داکانی