اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی مدرسی چهاردهی
مرتضی مدرسی چهاردهی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان حاج ملا هادی سبزواری ۱. دیوان حاج ملا هادی سبزواری (اسرار)
شاعر: ملا هادی سبزواری
• دیوان حاج ملا هادی سبزواری، کتابفروشی محمودی، بی جا، ۲ش.
تاریخ روابط ایران و عراق ۲. تاریخ روابط ایران و عراق
کتابفروشی فروغی، تهران، ۱۳۵۱ش.
تاریخ فلاسفه اسلام ۳. تاریخ فلاسفه اسلام
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
تصحیح و تحقیق:
۴. شرح و ترجمه سیوطی در نحو (تصحیح)
شارح: علی اکبر بناء یزدی
مرتضوی، تهران، ۱۳۶۲ش.