اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد شعبانی
احمد شعبانی
آثار موجود در کتابخانه
مرجع شناسی اسلامی ۱. مرجع شناسی اسلامی
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
یحیی ماهیار نوّابی ۲. یحیی ماهیار نوّابی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
کرامت رعنا حسینی ۳. کرامت رعنا حسینی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
عبدالحمید ابوالحمد ۴. عبدالحمید ابوالحمد
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۹۴ش.
محمّدحسین رکن‌زاده آدمیت ۵. محمّدحسین رکن‌زاده آدمیت
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۹۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان ۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان (مقدمه)
سرشناسه: دانشگاه اصفهان. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد