اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین مکی
حسین مکی
آثار موجود در کتابخانه
نفت و نطق مکی ۱. نفت و نطق مکی
جریان مذاکرات نفت در مجلس پانزدهم درباره قرارداد نفت ایران و انگلیس
امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷ش.
مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار ۲. مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار
به‌ضمیمه‌ چند پرده‌ از زندگانی‌ داخلی‌ و خصوصی‌ او
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۳. کتاب سیاه
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
ویراستاری و مقدمه:
دیوان فرخی یزدی ۴. دیوان فرخی یزدی (مقدمه و کوشش در نشر)
نویسنده: محمد فرخی یزدی
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.