اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم عراقی همدانی
ابراهیم عراقی همدانی
آثار موجود در کتابخانه
کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی ۱. کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
• کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی، انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: سعید نفیسی
دی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: ناصر هیری
رسالة لوامح ۲. رسالة لوامح
• رساله تشویق السالکین، نور فاطمه سلام الله علیها، تهران، ۱۳۶۲ش.
لمعات ۳. لمعات
بانضمام سه شرح از شروح قرن هشتم هجری
مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۴۱۳ق.، با مقدمه: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی