اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کمال الدین وحشی بافقی
کمال الدین وحشی بافقی
آثار موجود در کتابخانه
کلیات دیوان وحشی بافقی ۱. کلیات دیوان وحشی بافقی
سرشناسه: کمال الدین وحشی بافقی
• دیوان وحشی بافقی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۳۹ش.، ویراستار: حسین نخعی
انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۴۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، با تعلیق: م . درویش