اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مستر همفر
مستر همفر
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی ۱. خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی
مترجم: علی کاظمی
کانون نشر اندیشه های اسلامی، قم، ۱۴۱۱ق.، با مقدمه: حسین لنکرانی، با تعلیق: حسین لنکرانی