اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابراهیم عطوه عوض
ابراهیم عطوه عوض
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
املاء ما من به الرحمن وجوه الاعرب و القراءات فی جمیع القرآن ۱. املاء ما من به الرحمن وجوه الاعرب و القراءات فی جمیع القرآن (تصحیح)
سرشناسه: عبدالله بن حسین عکبری
نویسنده: عبدالله عکبری
مکتبة الصادق، چاپ دوم، تهران، 2 جلد
تفسیر اسئلة القرآن المجید و اجوبتها ۲. تفسیر اسئلة القرآن المجید و اجوبتها (تصحیح)
پرسشهائی از احکام قرآن مجید و پاسخ بآنها از خود آیات شریفه
نویسنده: زین الدین محمد رازی