اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدتقی سرمست
محمدتقی سرمست
آثار موجود در کتابخانه
خطاطی:
۱. دیوان شعر بابا طاهر عریان همدانی
شاعر: باباطاهر عریان
نشر البرز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: م . درویش، مصحح: سید حسن وحید دستگردی