اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   الله دتا مضطر
الله دتا مضطر
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
جهانگشای خاقان ۱. جهانگشای خاقان (مقدمه)
تاریخ شاه اسماعیل
منسوب به: بیجن
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۰۶ق.