اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
آثار موجود در کتابخانه
حکمت الهی ۱. حکمت الهی
عام و خاص، بضمیمه شرح فصوص حکیم فارابی و قسمت روانشناسی و منطق
اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
روزنه، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: هرمز بوشهری پور
دیوان حکیم الهی قمشه ای ۲. دیوان حکیم الهی قمشه ای
سرشناسه: مهدی الهی قمشه ای
• کلیات دیوان حکیم الهی قمشه‌ای، انتشارات علمیه اسلامیه
روزنه، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: حسین الهی قمشه ای، به کوشش: حسین الهی قمشه ای
ترجمه:
تفصیل آیات القرآن الحکیم ۳. تفصیل آیات القرآن الحکیم
گردآورنده: ژول لابوم
• تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام المستدرک، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۰ش.
تفسیر صفی ۴. تفسیر صفی
نویسنده: حسن اصفهانی
کانون پژوهش، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۸۷ش.، محقق: حامد ناجی اصفهانی، مصحح: حامد ناجی اصفهانی، تذهیب: مجید صادق زاده، خطاط: عثمان طه