اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد سمیعی
احمد سمیعی
آثار موجود در کتابخانه
آیین نگارش ۱. آیین نگارش
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۰ش.
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۸ش.
نگارش و ویرایش ۲. نگارش و ویرایش
شیوه نامه دانشنامه جهان اسلام ۳. شیوه نامه دانشنامه جهان اسلام
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمه:
۴. خیالپروریها
ویراستاری و مقدمه:
شیوه نامه ضبط اعلام ۵. شیوه نامه ضبط اعلام (ویراستاری)
فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی ۶. فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی (ویراستاری و اشراف و نشر)
معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر
۷. سقراط (ویراستاری)
عربی در انگلیسی (واژه های انگلیسی برگرفته از عربی) ۸. عربی در انگلیسی (واژه های انگلیسی برگرفته از عربی) (ویراستاری)
نشریات:
۱. نشر دانش (سردبير)
۲. نامه فرهنگستان (سردبير)
آثار ترجمه شده:
شعر امروز ایران ۳. شعر امروز ایران
نویسنده: محمد حقوقی، حسین معصومی همدانی
گردآورنده: موسی اسوار
مترجم عربی: موسی اسوار
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 20، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۴ش.
همچنین نگاه کنید
نامه فرهنگستان نامه فرهنگستان (سردبير)
نشر دانش نشر دانش (سردبير)