اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالحسن علی خرقانی
ابوالحسن علی خرقانی
آثار موجود در کتابخانه
نوشته بر دریا ۱. نوشته بر دریا
از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی
تقریر:
منتخب نور العلوم ۲. منتخب نور العلوم (گفتارهای)
• نور العلوم، بهجت، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عبدالرفیع حقیقت
• نور العلوم، بهجت، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: عبدالرفیع حقیقت
• احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی، طهوری، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
آثاری درباره ابوالحسن علی خرقانی:
احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی ۱. احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی
اقوال اهل تصوف درباره او بضمیمه منتخب نورالعلم منقول از نسخه خطی لندن
به کوشش: مجتبی مینوی
طهوری، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.