اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهرآفاق بایبردی
مهرآفاق بایبردی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
دریای جان ۱. دریای جان
سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
مترجم جلد 1: دکتر عباس زریاب خوئی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد