اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   گلبدن بیگم
گلبدن بیگم
آثار موجود در کتابخانه
گلبدن نامه ۱. گلبدن نامه
سرشناسه: گلبدن بیگم
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار