اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود افشار یزدی
محمود افشار یزدی
آثار موجود در کتابخانه
۱. سفرنامه و دفتر اشعار
مشتمل‌ بر قصائد، غزلیات‌، قطعات‌ و سفرنامه‌های‌ منظوم‌
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
پنج وقفنامه ۲. پنج وقفنامه
افغان نامه ۳. افغان نامه
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
سیاست اروپا در ایران ۴. سیاست اروپا در ایران
چند ورق از تاریخ دیپلماسی
نامه های دوستان ۵. نامه های دوستان
همچنین نگاه کنید
نامواره دکتر محمود افشار نامواره دکتر محمود افشار