اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد صدرالدین قونوی
محمد صدرالدین قونوی
آثار موجود در کتابخانه
شرح الأربعین حدیثأ ۱. شرح الأربعین حدیثأ
بیدار، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.، محقق: حسن کامل ییلماز
اعجاز البیان فی تأویل أم القرآن (ای تفسیر السورة المبارکة الفاتحة) ۲. اعجاز البیان فی تأویل أم القرآن (ای تفسیر السورة المبارکة الفاتحة)
سرشناسه: محمد بن اسحاق صدرالدین قونوی
کتابخانه ارومیه، قم، ۱۵ شعبان ۱۴۰۴ق.
النفحات الالهیة ۳. النفحات الالهیة
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی
رساله‌ تبصره‌ للمبتدی‌ و تذکره‌ للمنتهی‌ ۴. رساله‌ تبصره‌ للمبتدی‌ و تذکره‌ للمنتهی‌
• دو رساله در سیر و سلوک، نهضت زنان مسلمان، تهران، ۲۲ بهمن ۱۳۶۰ش.
• آفاق معرفت « تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی »، نشر بخشایش، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: نجفقلی حبیبی، مصحح: نجفقلی حبیبی
۵. مفتاح الغیب
مرآة العارفین ۶. مرآة العارفین
• Reflection of the A wakened (MIRAT، L - ARIFIN)، Zahra Trust، لندن، 1983م.
خطاطی:
الخطبة القاصعة ۷. الخطبة القاصعة
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: اکبر راشدی‌نیا، با مقدمه: احمد مهدوی دامغانی، مصحح: اکبر راشدی‌نیا
همچنین نگاه کنید
سعید فرغانی سعید فرغانی (شاگرد)