اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن قیروانی
حسن قیروانی
آثار موجود در کتابخانه
العمدة ۱. العمدة
فی محاسن الشعر، و آدابه ،و نقده
سرشناسه: حسین بن رشیق ابن رشیق
دارالجیل، چاپ پنجم، بیروت، 1981م.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید