اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدمهدی ارباب اصفهانی
محمدمهدی ارباب اصفهانی
آثار موجود در کتابخانه
نصف جهان فی التعریف اصفهان ۱. نصف جهان فی التعریف اصفهان
سرشناسه: محمدمهدی بن محمدرضا ارباب
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، مصحح: منوچهر ستوده