اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   منصوره اتحادیه
منصوره اتحادیه
منصوره اتحادیه
آثار موجود در کتابخانه
در محضر شیخ فضل الله نوری ۱. در محضر شیخ فضل الله نوری
اسناد حقوقی عهد ناصری
نویسنده: سعید روحی
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ۲. خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
به کوشش: معصومه نظام مافی، سیروس سعدوندیان، حمید رام پیشه
نشر تاریخ ایران، چاپ چاپ دوم، تهران، 3 جلد
انفصال هرات ۳. انفصال هرات
کتاب سیامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجار ۴. مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجار
نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
ترجمه:
۵. جنگ ایران و انگلیس جدایی هرات (۱۲۷۳ هجری‌ قمری‌)
مترجم: سعاد پیرا
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۲ش.
زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی ۶. زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷. سقوط ساسانیان
فاتحین‌ خارجی‌، مقاومت‌ داخلی‌ و تصویر پایان‌ جهان‌
مترجم: فرحناز امیر خانی حسینک لو
نشر تاریخ ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: روزبه زرین کوب
اشراف و نشر:
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌) ۸. مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌) (کوشش در نشر)
سرشناسه: فیروز فیروز
نویسنده: فیروز میرزا فیروز
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد، به کوشش: سیروس سعدوندیان، ج 3 به کوشش: سعاد پیرا
سفرنامه کرمان و بلوچستان ۹. سفرنامه کرمان و بلوچستان (کوشش در نشر)
نویسنده: فیروز میرزا فرمانفرما
انتشارات بابک، تهران، ۱۳۶۰ش.