اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فرهاد میرزا قاجار
فرهاد میرزا قاجار
آثار موجود در کتابخانه
منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله ۱. منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله
سرشناسه: فرهاد میرزا قاجار
علمی، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۹ش.، به کوشش: غلامرضا طباطبائی مجد
زنبیل حاج فرهاد میرزا ۲. زنبیل حاج فرهاد میرزا
انتشارات فراهانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: قربان نجفی، با مقدمه: محمد رمضانی، مصحح: قربان نجفی، به کوشش: شمس فراهانی
سفرنامه فرهاد میرزا معتمد الدوله ۳. سفرنامه فرهاد میرزا معتمد الدوله
انتشارات زوار، چاپ دوم، ۱۳۶۶ش.، به کوشش: اسماعیل نواب‌صفا