اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غلامرضا طباطبائی مجد
غلامرضا طباطبائی مجد
آثار موجود در کتابخانه
روضة الصفویه ۱. روضة الصفویه
تاریخ محمدی «احسن التواریخ» ۲. تاریخ محمدی «احسن التواریخ»
سرشناسه: محمد بن محمد تقی ساروی
نویسنده: محمدفتح الله ساروی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
تصحیح و تحقیق:
تاریخنامه هرات ۳. تاریخنامه هرات (تصحیح)
سرشناسه: سیف بن محمد سیفی هروی
نویسنده: سیف سیفی هروی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
الفتوح ۴. الفتوح (تصحیح)
مترجم: محمد مستوفی هروی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
اشراف و نشر:
منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله ۵. منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله (کوشش در نشر)
سرشناسه: فرهاد میرزا قاجار
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
علمی، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۹ش.