اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر علی اشرف صادقی
دکتر علی اشرف صادقی
دکتر علی اشرف صادقی
آثار موجود در کتابخانه
تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی ۱. تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی
• ضمیمه آینه میراث- 23، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، سردبیر: حسن رضائی باغ بیدی، مدیر مسئول: اکبر ایرانی قمی
یادنامه دکتر احمد تفضلی ۲. یادنامه دکتر احمد تفضلی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
خلاصه لغت فرس اسدی طوسی ۳. خلاصه لغت فرس اسدی طوسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، تیر ۱۳۷۹ش.
فارسی قمی ۴. فارسی قمی
باورداران، چاپ چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
ترجمه:
ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی ۵. ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی (ترجمه و کوشش در نشر)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، تیر ۱۳۷۹ش.
تصحیح و تحقیق:
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) ۶. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
ویراستاری و مقدمه:
۷. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة (روضة الانس و منفعة النفس) (با مقدمه فارسی)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره A.F.340 کتابخانه ملی اتریش (وین)
نویسنده: موفق بن علی هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه انگلیسی: برت فرانگر، با مقدمه فارسی: استاد ایرج افشار، کاتب: علی بن احمد اسدی