اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجتبی مینوی
مجتبی مینوی
مجتبی مینوی
آثار موجود در کتابخانه
یادداشتهای مینوی ۱. یادداشتهای مینوی
به کوشش: مهدی قریب، محمدعلی بهبودی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
نقد حال ۲. نقد حال
سرشناسه: مجتبی مینویی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، فروردین ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
تاریخ و فرهنگ ۳. تاریخ و فرهنگ
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
نامه مینوی ۴. نامه مینوی
مجموعه سی و هشت گفتار در ادب و فرهنگ ایرانی ...
سرشناسه: مجتبی مینوی
• چاپ دوم، اشراف: حبیب یغمایی و استاد ایرج افشار
باطنیه اسماعیلیه ۵. باطنیه اسماعیلیه
احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی ۶. احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی
اقوال اهل تصوف درباره او بضمیمه منتخب نورالعلم منقول از نسخه خطی لندن
طهوری، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
تصحیح و تحقیق:
سیرت جلال الدین منکبرنی ۷. سیرت جلال الدین منکبرنی (تصحیح)
ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجری
نویسنده: محمد نسوی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۸ش.
مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی ۸. مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن حسین باباافضل کاشانی
نویسنده: بابا افضل کاشانی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.، مصحح: دکتر یحیی مهدوی
اخلاق ناصری ۹. اخلاق ناصری (تصحیح)
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ ششم، تهران، شهریور ۱۳۸۷ش.، مصحح: علیرضا حیدری
ویراستاری و مقدمه:
توقیعات کسری انوشروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشروان و جواب آنها ۱۰. توقیعات کسری انوشیروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشیروان و جواب آنها (مقدمه)
مترجم: محمد جلال الدین طباطبایی
• توقیعات کسری انوشروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشروان و جواب آنها، بی نا، چاپ ؟، ۱۳۳۴ش.، با مقدمه: حسین نخجوانی، به کوشش: حسین نخجوانی
داستان فرود از شاهنامه فردوسی ۱۱. داستان فرود از شاهنامه فردوسی (مقدمه)
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: محمد روشن