اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالکریم جربزه دار
عبدالکریم جربزه دار
آثار موجود در کتابخانه
ماهنامه شرق ۱. ماهنامه شرق
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
مقالات علامه قزوینی ۲. مقالات علامه قزوینی
سرشناسه: محمد فزوینی
نویسنده: محمد قزوینی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، 5 جلد
سرچشمه تصوف در ایران ۳. سرچشمه تصوف در ایران
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
بابک خرم دین ۴. بابک خرم دین
دلاور آذربایجان
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ خاندان طاهری ۵. تاریخ خاندان طاهری
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
کاوه ۶. کاوه
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.، اشراف: استاد ایرج افشار
تاریخ اجتماعی ایران ۷. تاریخ اجتماعی ایران
از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
تقدم [پیایند] ۸. تقدم [پیایند]
شماره۱-۱۱، سال اول/ شماره اول ۱۳۰۶-۱۳۰۸
اساطیر، تهران، ۱۳۸۳ش.، اشراف: احمد فرامرزی و عبدالرحمن فرامرزی
شیوه [پیایند] ۹. شیوه [پیایند]
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
نامه فرهنگستان ۱۰. نامه فرهنگستان
اساطیر، تهران، ۱۳۸۳ش.
فرهنگ نو ۱۱. فرهنگ نو
اساطیر، تهران، ۱۳۸۳ش.
دانشنامه [پیایند] ۱۲. دانشنامه [پیایند]
ش. ۱ (خرداد۱۳۲۶ ) - ش. ۲ (آبان۱۳۲۶ )
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
اشراف و نشر:
تاریخ تمدن ایران ساسانی ۱۳. تاریخ تمدن ایران ساسانی (کوشش در نشر)
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر ۱۴. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر (کوشش در نشر)
از آغاز سلطنت قاجار تا سرانجام فتحعلی شاه
سرشناسه: سعید نفیسی
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا ۱۵. زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا (به کوشش)
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.