اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هاشم رجب زاده
هاشم رجب زاده
آثار موجود در کتابخانه
ایران شناسی در ژاپن ۱. ایران شناسی در ژاپن
نگاهی به تاریخچه ایران شناسی و تلاشهای ایران پژوهان ژاپن از نیمه دوم سده نوزده تاکنون
به کوشش: کینجی ائورا
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۲ش.
ترجمه:
۲. گلستان ژاپنی
سرشناسه: کنکو یوشیدا
ایران و ماوراءالنهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه ( جستارهای تاریخی و جغرافیایی) ۳. ایران و ماوراءالنهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه ( جستارهای تاریخی و جغرافیایی) (ترجمه و تحقیق)
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
سفرنامه ایران ۴. سفرنامه ایران
مسافر ژاپنی در ماوراء النهر، ایران و قفقاز (1320 ه.ق. / 1902م.)
نویسنده: ماساجی اینوئه
مترجم: کینجی ائورا
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
تصحیح و تحقیق:
بیان الحقایق ۵. بیان الحقایق (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
مجموعه هفده رساله
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
مفتاح التفاسیر (کتاب دوم از مجموعه رشیدیه) ۶. مفتاح التفاسیر (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
• مفتاح التفاسیر (کتاب دوم از مجموعه رشیدیه)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق) ۷. مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق) (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.