اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین خدیوجم
حسین خدیوجم
آثار موجود در کتابخانه
کیمیای سعادت ۱. کیمیای سعادت
نویسنده: ابوحامد محمد بن محمد غزالی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
دراسات حول کتاب جوامع العلوم ۲. دراسات حول کتاب جوامع العلوم
• چاپ اول، تهران، 1972م.
ترجمه:
ترجمه مفاتیح العلوم نگارش یافته بین سالهای 372ـ367 هـ.ق ۳. ترجمه مفاتیح العلوم نگارش یافته بین سالهای 372ـ367 هـ.ق
روش تصحیح نسخه های خطی ۴. روش تصحیح نسخه های خطی
جواهر القرآن ۵. جواهر القرآن
جبر و مقابله ۶. جبر و مقابله
آن روزها ۷. آن روزها
• بی نا، چاپ دوم، تهران، دی ۱۳۵۰ش.
ترجمه احصاء ‌العلوم‌ ۸. ترجمه احصاء ‌العلوم‌
• احصاء العلوم، شرکت‌ ‌انتشار‌ات‌ ‌علمی‌ و فر‌هنگی‌، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.
تصحیح و تحقیق:
مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان ۹. مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان (تصحیح)
سرشناسه: ابوطالب بن محمد اصفهانی
نویسنده: میرزا ابوطالب اصفهانی
اشراف و نشر:
۱۰. روضه خلد (کوشش در نشر)
سرشناسه: مجدخوافی
نویسنده: مجد خوافی
انتشارات زوار، تهران، ۱۳۴۵ش.، با مقدمه: محمود فرخ
آثار ترجمه شده:
ترجمه احیاء علوم الدین ۱۱. ترجمه احیاء علوم الدین
سرشناسه: محمد بن محمد غزالی
مترجم: مؤیدالدین محمد خوارزمی
• احیاء علوم الدّین، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۹۲ش.، 4 جلد
• احیاء علوم الدین، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۲ش.، 6 جلد
• احیاء علوم الدین، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد