اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر محمد خوانساری
دکتر محمد خوانساری
دکتر محمد خوانساری
آثار موجود در کتابخانه
۱. منطق صوری
سرشناسه: محمد خوانساری
• چاپ 14م، 2 جلد
صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب ۲. صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب
ابوریحان، تهران، ۱۳۴۵ش.
ترجمه:
ایساغوجی و مقولات ۳. ایساغوجی و مقولات (ترجمه و مقدمه)
نویسنده: فرفوریوس
• ایساغوجی و مقولات ، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
۴. مجموعه مقالات بدرالدین کتابی به مناسبت دومین سال درگذشت به ضمیمه یادنامه (مقدمه)
سرشناسه: بدر الدین کتابی
نویسنده: بدرالدین کتابی
نوین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
آثاری درباره دکتر محمد خوانساری:
جشن نامه استاد دکتر محمد خوانساری ۱. جشن نامه استاد دکتر محمد خوانساری