اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد طباطبایی
جواد طباطبایی
آثار موجود در کتابخانه
۱. خواجه نظام الملک طوسی
گفتار در تداوم فرهنگ دینی
سرشناسه: جواد طباطبایی
ستوده، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۸۵ش.
زوال اندیشه های سیاسی در ایران ۲. زوال اندیشه های سیاسی در ایران
گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران
کویر، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳. درآمدی بر تاریخ اندیشه های سیاسی
کویر، تهران، ۱۳۸۷ش.
	دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران ۴. دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران
• تأملی درباره ایران، ستوده، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
• دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، نشر نگاه معاصر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۶ش.
نظریه حکومت قانون در ایران ۵. نظریه حکومت قانون در ایران
بخش نخست مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی
• تأملی درباره ایران، ستوده، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
ترجمه:
فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی ۶. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
تاریخ فلسفه اسلامی ۷. تاریخ فلسفه اسلامی
نویسنده: هانری کربن
• تاریخ فلسفه اسلامی، کویر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.