اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسماعیل سعادت
اسماعیل سعادت
اسماعیل سعادت
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ فلسفه ۱. تاریخ فلسفه (مترجم جلد 6)
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
اخلاق ۲. اخلاق
۳. رساله در اصلاح فاهمه و بهترین راه برای رسیدن به شناخت حقیقی چیزها
نویسنده: باروخ اسپینوزا
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
معتزله ۴. معتزله (ویراستاری)
بررسی و تحقیق در احوال و آراء و افکار و آثار معتزله
نویسنده: محمود یزدی مطلق (فاضل)
نشریات:
۱. معارف (سردبير)
آثاری درباره اسماعیل سعادت:
جشن نامه استاد اسماعیل سعادت ۱. جشن نامه استاد اسماعیل سعادت
همچنین نگاه کنید
معارف معارف (سردبير)