اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   امیر جلال الدین اعلم
امیر جلال الدین اعلم
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
درآمدی به فلسفه ۱. درآمدی به فلسفه
تاریخ فلسفه ۲. تاریخ فلسفه (مترجم جلد 5)
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
۳. تهوع
انتشارات نیلوفر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۵ش.