اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدحسن اعتماد السلطنه
محمدحسن اعتماد السلطنه
آثار موجود در کتابخانه
مطلع الشمس ۱. مطلع الشمس
تاریخ ارض اقدس و مشهد مقدس در تاریخ و جغرافیای مشروح بلاد و اماکن خراسان...
فرهنگسرا (یساولی)، تهران، آبان ۱۳۶۲ش.، 3 جلد، با مقدمه: تیمور برهان لیمودهی
خرنامه(منطق الحمار) ۲. خرنامه(منطق الحمار)
سرشناسه: محمدحسن بن علی اعتماد السلطنه
به کوشش: علی دهباشی
کتاب پنجره، چاپ دوم، تهران، اسفند ۱۳۷۹ش.
چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه ۳. چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه
اساطیر، تهران، ۱۳۶۳ش.، 3 جلد، به کوشش: استاد ایرج افشار
روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه ۴. روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
رسائل اعتماد السلطنه ۵. رسائل اعتماد السلطنه
گردآورنده: میر هاشم محدث
انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
همچنین نگاه کنید
ناصرالدین شاه قاجار ناصرالدین شاه قاجار