اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   موسی عمید
موسی عمید
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
رساله نفس ۱. رساله نفس (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات ۲. رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات (تصحیح و تعلیق)
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.