اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فیلیپ ژینیو
فیلیپ ژینیو
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
ارداویراف نامه(ارداویرازنامه) ۱. ارداویراف نامه(ارداویرازنامه)
سرشناسه: ارداویرافنامه‌. فارسی‌ - پهلوی‌
مترجم: دکتر ژاله آموزگار
معین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: دکتر ژاله آموزگار