اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کاظم فیروزمند
کاظم فیروزمند
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
ساسانیان ۲. ساسانیان
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: وستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت
سعدی: شاعر زندگی، عشق و شفقت ۳. سعدی: شاعر زندگی، عشق و شفقت
• سعدی، نشر نامک، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۶ش.
کریم خان زند ۴. کریم خان زند
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
سفری دور و دراز در ایران بزرگ ۵. سفری دور و دراز در ایران بزرگ (ویراستاری)
مترجم: شاهرخ باور
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.