اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فریدون فاطمی
فریدون فاطمی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. اندیشه های هوسرل
نویسنده: دیوید اندرو بل
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
پژوهشهای فلسفی ۲. پژوهشهای فلسفی
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: بابک احمدی
ویراستاری و مقدمه:
۳. دانشنامه مزدیسنا (ویراستاری)
واژه نامه توضیحی آیین زرتشت
سرشناسه: جهانگیر اوشیدری
نویسنده: جهانگیر اوشیدری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: شمس لنگرودی