اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال الدین آشتیانی
جلال الدین آشتیانی
آثار موجود در کتابخانه
شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ۱. شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا ۲. شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۵ خرداد ۱۳۶۰ش.
هستی از نظر فلسفه و عرفان ۳. هستی از نظر فلسفه و عرفان
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۲ش.
۴. نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی
تصحیح و تحقیق:
رسائل فلسفی ۵. اجوبة المسائل (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
شرح رسالة المشاعر ملاصدرا ۶. شرح رسالة المشاعر ملاصدرا (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
نویسنده: محمدجعفر لاهیجی
• شرح رسالة المشاعر، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
اصول المعارف ۷. اصول المعارف (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
المظاهر الالهیه ۸. المظاهر الالهیه (تحقیق و تعلیق)
مشارق الدراری ۹. مشارق الدراری (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
شرح تائیه ابن فارض
نویسنده: سعید فرغانی
انجمن فلسفه و عرفان اسلامی، بی جا، ۱۳۹۸ق.
اثولوجیا ۱۰. اثولوجیا (تصحیح و مقدمه)
مترجم: عبدالمسیح ابن ناعمه
انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۹۸ق. برابر ۱۳۵۶ش.، با مقدمه انگلیسی: دکتر سید حسین نصر، با تعلیق: قاضی سعید قمی
مکاتبات عرفانی بین سید احمد حائری و شیخ محمدحسین غروی در شرح دو بیت عطار ۱۱. مکاتبات عرفانی بین آیتین علمین سید احمد کربلائی و شیخ محمدحسین غروی در شرح دو بیت عطار (تصحیح و تعلیق)
نویسنده: سید احمد کربلایی، آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
• مکاتبات عرفانی بین سید احمد حائری و شیخ محمدحسین غروی در شرح دو بیت عطار، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
رساله نوریه در عالم مثال ۱۲. رساله نوریه در عالم مثال (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
انوار جلیه ۱۳. انوار جلیه (تصحیح)
نویسنده: حکیم ملا عبدالله زنوزی تبریزی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
تفسیر فاتحة الکتاب ۱۴. تفسیر فاتحة الکتاب (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
رسائل حکیم سبزواری ۱۵. رسائل حکیم سبزواری (تصحیح و تعلیق و مقدمه)
مشمل‌ بر مباحث‌ مهم‌ عرفانی‌ و فلسفی‌ و مسائل‌ اعتقادی‌
گردآورنده: محمد قمی
اسوه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
مجموعه آثار عصار ۱۶. مجموعه آثار عصار (تعلیق)
نویسنده: محمدکاظم عصار
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر ۱۷. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران (تحقیق و تعلیق)
• منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر، سلسله انتشارات انجمن فلسفه، مشهد، ۱۳۵۵ش.، با مقدمه: هانری کربن
ویراستاری و مقدمه:
شکوه شمس ۱۸. شکوه شمس (مقدمه)
سیری در آثار و افکار مولانا جلال الدین رومی
مترجم: حسن لاهوتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی ۱۹. تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی (مقدمه)
نویسنده: عباس شریف دارابی شیرازی
الزهراء، تهران، -۸۱۶ ۶ش.، به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
شرح دعاء عرفه ۲۰. شرح دعاء عرفه (مقدمه)
مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة ۲۱. ترجمه مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة (مقدمه)
مترجم: احمد فهری زنجانی
• مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۲۲. نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص[ابن‌العربی‌] (مقدمه)
نویسنده: عبدالرحمن جامی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: ویلیام چیتیک، با تعلیق: ویلیام چیتیک، مصحح: ویلیام چیتیک
لمعات الهیه ۲۳. لمعات الهیه (مقدمه)
شرح مثنوی معنوی مولوی ۲۴. شرح مثنوی معنوی مولوی (مقدمه)
مترجم: حسن لاهوتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۳ش.، 6 جلد، ویراستار: بهاءالدین خرمشاهی، با تعلیق: حسن لاهوتی
آثاری درباره جلال الدین آشتیانی:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۸۴ش.